Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

 1. Aansprakelijkheid
  PepsiCo Nederland B.V. (hierna te noemen Lay’s) stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Lay’s niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Lay’s vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat Lay’s geen aansprakelijk aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Ondanks het feit dat Lay’s zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Lay’s niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hoewel Lay’s alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Lay’s geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 2. Intellectueel eigendom
  De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Lay’s en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Lay’s of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lay’s.
 3. Wijzigingen
  Lay’s behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.
 4. Geschillen
  Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  PepsiCo Nederland B.V.
  Antwoordnummer 2460
  3600 VB Maarssen

PepsiCo Nederland B.V. (hierna te noemen “Lay’s”) respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe Lay’s gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

 1. On line communicatie
  Lay’s maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt aan Lay’s middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Lay’s adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan Lay’s te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Lay’s via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.
 2. Persoonlijke informatie
  Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 in Nederland). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die Lay’s over u heeft en zonodig correcties aan laten brengen.

  Lay’s verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een profiel op deze website, of het verzenden van een e-mail, geeft u Lay’s toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische en direct marketing doeleinden. Indien u geen prijs stelt op direct marketing informatie, kunt u dat laten weten door Lay’s te bellen op nummer 0800 737 7426.
 3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
  In sommige gevallen zal Lay’s gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen Lay’s de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.
 4. Cookies
  Lay’s maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.
 5. Wijzigingen
  Lay’s behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.
 
De websites van PepsiCo maken gebruik van Cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Klik hier voor meer info.
 
Cookies accepteren / weigeren
 
Melding verbergen